Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
www.spichlerz-zdrowia.pl 
1. Właścicielem i podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy, działający pod adresem www.spichlerz-zdrowia.pl 
 jest

Datan sp z.o.o 

UL. BROGI 26, 31-431 KRAKÓW

NIP: 9452198146

zwana dalej również „Spółką”.

2. Klient może kontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail:
sklep@spichlerz-zdrowia.pl
3. Za pośrednictwem niniejszego Sklepu Internetowego nabywca może dokonać zakupu wszelkich produktów, których właściwości opisane są na stronie internetowej Sklepu.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia
zamówienia. W ramach kontaktów pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym zakazane jest dostarczanie
przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
5. W przypadku zamówień płatnych systemem PayPal lub kartą płatniczą dokonanie autoryzacji na stronie
internetowej jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
6. Sklep Internetowy może prowadzić promocyjne akcje sprzedaży części lub całości towarów znajdujących się w
jego ofercie. Warunki promocyjnej sprzedaży towarów ustalane są indywidualnie dla każdej akcji promocyjnej.
Informacja na temat warunków danej akcji promocyjnej będzie każdorazowo umieszczana na stronie sklepu.
7. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym na jego stronie są cenami brutto wyrażonymi w polskich
złotych i zawierają podatek VAT. W celu uzyskania faktury VAT Klient wskazuje dane reprezentowanego
podmiotu wraz z numerem NIP wypełniając odpowiednie pole formularza zamówienia. Paragon lub Faktura
VAT doręczane są wraz z przesyłką zawierającą zakupiony towar.
8. Towar zakupiony w Sklepie Internetowym dostarczany jest na terenie Polski za pośrednictwem Inpost lub Poczty Polskiej
S.A. z siedzibą w Warszawie lub firmy kurierskiej. Towar wysyłany poza granice Polski dostarczany jest
wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
9. Czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski wynosi maksymalnie 14 dni, zaś poza granicami Polski –
maksymalnie 21 dni i składa się z:
• czasu realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży,
spakowanie paczki);
• czasu dostawy, zależnego od wybranego sposobu dostarczenia;
Koszty wysyłki opisane są na stronie internetowej Sklepu.
10. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Datan sp z.o.o  UL. BROGI 26, 31-431 KRAKÓW NIP: 9452198146

dotycząca zakupu danego produktu w
Sklepie Internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia
świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
11. Płatność za zakupiony towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
• Karta płatnicza - zgodnie z procedurą dostępną na stronie Internetowej Sklepu oraz Regulaminem organizacji
płatniczych,
• Płatność systemem PayPal – zgodnie z procedurą dostępną na stronie Internetowej Sklepu oraz Regulaminem
organizacji płatniczych.
1
Klient zobowiązany jest dokonać niezwłocznej płatności, bezpośrednio po zakupie towaru, nie później jednak
niż w termie 14 dni od zawarcia umowy.
12. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo w
terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy odstąpić od umowy bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu
od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub
pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu stanowiącym
Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od objęcia rzeczy w
posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy
odesłać na adres: Datan sp z.o.o  UL. BROGI 26, 31-431 KRAKÓW NIP: 9452198146 wraz z dołączonym dokumentem płatniczym (paragon, faktura VAT). Datan sp z.o.o. zobowiązuje
się zwrócić uiszczone przez Klienta wynagrodzenie oraz inne koszty w wysokości wynikającej z
obowiązujących przepisów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia
Klienta o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru. Zwrot uiszczonego przez Klienta wynagrodzenia nastąpi
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Zwracany towar zgodnie z pkt. 12 Regulaminu, nie może nosić oznak użytkowania, musi być w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
UWAGA! Zwrotowi nie podlegają wszelkie przedmioty oznaczone, co do tożsamości tzn. wykonane na
zamówienie konkretnego klienta.
14. Zwrot nabywanych towarów do Sklepu Internetowego zgodnie z pkt. 12 Regulaminu powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot
następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient
winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał nieodpłatnie, lub których warunkiem
otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru
15. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych
usterkach niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania
uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać za pośrednictwem
kuriera lub nie odbierać przesyłki.
16. Postępowanie reklamacyjne. Sklep Internetowy, wobec kupującego będącego konsumentem, ponosi
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, ujawnione w ciągu dwóch lat od wydania towaru kupującemu, na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze
zmianami).
17. Jeżeli urządzenie elektroniczne ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu podczas transportu, bądź też nie będzie
działało prawidłowo w okresie, o którym mowa w pkt 16., Klient zobowiązany jest do niezwłocznego
skontaktowania się ze Sklepem Internetowym z Działem Obsługi Klienta - e-mail: sklep@spichlerz-zdrowia.pl
Celem reklamacji towaru należy odesłać go niezwłocznie na adres:

Datan sp z.o.o 

UL. BROGI 26, 31-431 KRAKÓW


Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę VAT oraz opis przyczyn reklamacji.
Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
18. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
2
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a
Sprzedawcą.
• Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod
bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
19. Przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych  jest

Datan sp z.o.o ul. BROGI 26, 31-431 KRAKÓW NIP: 9452198146

20. Dane osobowe Klientów i osób odwiedzających Sklep Internetowy będą przetwarzane przez Spółkę, w celach
świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę oraz dla potrzeb
działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w
szczególności Spółka uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Spółkę oraz w
celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, także w celu
wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować
niemożliwością świadczenia przez Spółkę usług wymagających zarejestrowania w Sklepie Internetowym.
- Spółka jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów.
Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
- Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i
możliwość ich aktualizacji bądź zmiany w odpowiedniej zakładce swojego konta.
- Spółka może udostępniać dane osobowe Klientów na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie
przepisów prawa.
- Dane zostawione w Sklepie Internetowym zostaną przekazane do Spółki.
21. Faktury VAT mogą być również Klientowi dostarczane drogą elektroniczną.
22. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i poświadczenia
akceptacji Regulaminu na formularzu.
23. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie internetowym pod adresem
www.spichlerz-zdrowia.pl  i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
3
ZAŁĄCZNIK NR 1
Dane klienta (imię i nazwisko, adres, telefon):
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

 

Do

Datan sp z.o.o  Ul. BROGI 26, 31-431 KRAKÓW

operator sklepu
www.spichlerz-zdrowia.pl 


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję
od umowy zawartej dnia………………………… w ……………………………… nr……………………………………..
Proszę o zwrot kwoty: ……………………..……………………………………………………………………………………
Na rachunek bankowy: ………………………………………………………..………………………………………………
Zwracam w stanie niezmienionym towar……………………………………………………………………………….
Otrzymany dnia: …………………………………………………………………………………………………………………
Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14
dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów
użytkowania. Produkt należy zwrócić wraz z paragonem (kopią faktury VAT).
……………………………………………………………………..
Podpis klienta
Miejscowość: ………………….. data: ...............
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu Prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.