Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo w
terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy odstąpić od umowy bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu
od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub
pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu stanowiącym
Załącznik Nr 1 poniżej.
Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od objęcia rzeczy w
posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy
odesłać na adres: Datan sp z.o.o  UL. BROGI 26, 31-431 KRAKÓW NIP: 9452198146 wraz z dołączonym dokumentem płatniczym (paragon, faktura VAT). Datan sp z.o.o. zobowiązuje się zwrócić uiszczone przez Klienta wynagrodzenie oraz inne koszty w wysokości wynikającej z
obowiązujących przepisów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia
Klienta o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru. Zwrot uiszczonego przez Klienta wynagrodzenia nastąpi
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Zwracany towar zgodnie z pkt. 12 Regulaminu, nie może nosić oznak użytkowania, musi być w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
UWAGA! Zwrotowi nie podlegają wszelkie przedmioty oznaczone, co do tożsamości tzn. wykonane na
zamówienie konkretnego klienta.
14. Zwrot nabywanych towarów do Sklepu Internetowego zgodnie z pkt. 12 Regulaminu powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot
następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient
winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał nieodpłatnie, lub których warunkiem
otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru
15. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych
usterkach niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania
uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać za pośrednictwem
kuriera lub nie odbierać przesyłki.
16. Postępowanie reklamacyjne. Sklep Internetowy, wobec kupującego będącego konsumentem, ponosi
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, ujawnione w ciągu dwóch lat od wydania towaru kupującemu, na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze
zmianami).

ZAŁĄCZNIK NR 1
Dane klienta (imię i nazwisko, adres, telefon):
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

 

Do

Datan sp z.o.o  Ul. BROGI 26, 31-431 KRAKÓW

operator sklepu
www.spichlerz-zdrowia.pl 


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję
od umowy zawartej dnia………………………… w ……………………………… nr……………………………………..
Proszę o zwrot kwoty: ……………………..……………………………………………………………………………………
Na rachunek bankowy: ………………………………………………………..………………………………………………
Zwracam w stanie niezmienionym towar……………………………………………………………………………….
Otrzymany dnia: …………………………………………………………………………………………………………………
Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14
dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów
użytkowania. Produkt należy zwrócić wraz z paragonem (kopią faktury VAT).
……………………………………………………………………..
Podpis klienta
Miejscowość: ………………….. data: ...............
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu Prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.